Adam Kleczewski

REGULAMIN SKLEPU

www.adamkleczewski.pl/konsultacje

I. Stosowane definicje.

1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.adamkleczewski.pl/konsultacje za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów, dostępnych w ofercie Sprzedawcy.
2. Sprzedawca –D.M.P. Project sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą pod numerem NIP 5223164557 | KRS 0000796331 | REGON 383944804 z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 23
3. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, w przypadku Kupujących administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
4. Regulamin Sklepu online –  niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
5. Polityka prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez opłacenie i zakup Produktu zamieszczonego na stronie Sklepu pod adresem: www.adamkleczewski.pl/konsultacje
11. Produkt czyli Konsultacja online – rozmowa realizowana przez Sprzedawcę na odległość, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość (aplikacja Messenger, WhatsApp, Google Meet) w terminie uzgodnionym przez Kupującego i Sprzedawcę drogą e-mail. Czas trwania, termin i zakres Konsultacji online jest z góry określany przed zakupem w Sklepie, poprzez zakup danej Konsultacji online.
12. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.
13. Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zazwyczaj używanym do korzystania z treści lub usługi cyfrowej, bez konieczności ich przekształcenia.
14. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
15. Reklamacja – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z brakiem zgodności Produktu z umową.

II. Postanowienia ogólne.

1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
2. Sprzedawca jest podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług (VAT).
3. Sprzedawca wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego.

III. Formy płatności.

Płatność online z PayU 

IV. Złożenie i realizacja Zamówienia.

1. Aby skorzystać z Konsultacji online należy wykonać następujące  kroki:
a. krok 1 – wybór rodzaju Konsultacji online (rozmowa online lub telefoniczna 3 godziny lub rozmowa online lub telefoniczna 1 godzina)
b. krok 2 – dokonanie płatności za Konsultację online
c. krok 3 – wysłanie e-maila z opisem wybranej konsultacji przez Kupującego (wg terminów dostępnych w kalendarzu online udostępnionym przez Sprzedawcę)
d. krok 4 – Sprzedający wysyła propozycję 3 terminów spotkań do wyboru w przeciągu 14 dni od dokonania zakupu Konsultacji
e. krok 5 –poinformowanie e-mailem Sprzedającego o wybranym terminie oraz formie kontaktu
2. Konsultacja online odbywa się według poniższych zasad:
1. Konsultacja odbywa się poprzez narzędzie online do prowadzenia telekonferencji (audio i wideo) – Messenger, WhatsApp, Google Meet – Korzystanie z aplikacji podczas Konsultacji online prowadzonej przez Sprzedawcę nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez Kupującego
1. Przełożenie terminu Konsultacji online przez Kupującego i Sprzedającego jest możliwe najpóźniej na 3 dni przed ustalonym pierwotnie terminem. Strony ustalą nowy, dogodny dla obu stron termin spotkania.
2. Spotkania mogą być nagrywane dla celów własnych. Nagrania nie można dystrybuować.

V. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Konsumentowi oraz Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu..
2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dotyczącej Usługi przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta.
3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail: a.kleczewski@dommediaprojekt.pl
5. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.


VI. Reklamacja

1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację z tytułu niezgodności z umową w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny, umożliwiając mu zapoznanie się ze stanowiskiem Sprzedawcy.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1. imię i nazwisko Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, adres, kod pocztowy,
1. nazwę zakupionego Produktu,
1. opis reklamacji,
1. datę ujawnienia się niezgodności Produktu,
1. potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument lub Klient-Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)

VII. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym w celu dostarczenia Produktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne.
3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności (RODO) dostępnej na stronie: www.adamkleczewski.pl/polityka-prywatnosci/

VIII. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Usług.

1. Do korzystania ze Sklepu oraz zakupionych Produktów niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
1. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
1. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
1. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.
3. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

XIV. Autorskie prawa majątkowe.

1. Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
2. Autorskie prawa majątkowe do nagrań Konsultacji przysługują Sprzedawcy lub innemu podmiotowi, z którym Sprzedawca zawarł stosowane umowy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
4. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
5. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do nagrania podczas konsultacji osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
6. W szczególności Kupującemu nie wolno:.
1. Zwielokrotniać nagrania Konsultacji lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
1. Udostępniać nagrania Konsultacji online innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
1. Najmować i użyczać nagrania Konsultacji online, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
1. Ingerować w treść i zawartość nagrania Konsultacji online.

 X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
3. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
4. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.
6. Zmiana regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji.